e-mail: taxpage@doradcypodatkowi.pl « Doradcy podatkowi Archiwum Czwartek, 25-04-2019
Wydania archiwalne
Nr 2/2003 (11)
Łódź, dnia 21 marca 2003 r.
Wyświetlono: 14833 razy
Spis Treści
Artykuł wstępny
Bieżące wydanie biuletynu okazało się być - wbrew pierwotnym zamierzeniom - wydaniem monotematycznym poświęconym w całości momentowi powstania przychodu należnego w eksporcie. Otworzyliśmy je otrzymaną w dniu 21 marca b.r. odpowiedzią Ministerstwa Finansów na zapytanie dotyczące tej problematyki, wraz z naszym komentarzem. Opublikowaliśmy też kolejne zapytanie skierowane do Ministerstwa. Numer zamykamy odpowiedzią Ministerstwa otrzymaną w dniu 15 kwietnia b.r. oraz stosownym resume.

Wszystkim naszym Czytelnikom oraz Współpracownikom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Redakcja
komentarzy (0)  |  dodaj komentarz  |  ▲ do góry
Obowiązek podatkowy w eksporcie zdaniem Ministerstwa Finansów
W numerze 1/2003 naszego biuletynu pisaliśmy (artykuł „Podatnik na polu minowym, czyli data powstania przychodu należnego w eksporcie") o problemach, jakich nastręczać może, po obowiązującej od 1 stycznia 2003 r. nowelizacji, określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku wykonania przez podatnika świadczenia na eksport. Tekst ten przesłaliśmy do Ministerstwa Finansów z prośbą o przedstawienie stanowiska Ministerstwa w tej materii. Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„MINISTERSTWO FINANSÓW BIURO PRASOWE
Warszawa, 21 marca 2003 r.

Jerzy Andrzej Tomczak Doradca Podatkowy
TAX PAGE

Szanowny Pan Redaktor
W odpowiedzi na Pana fax Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
Przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w art. 12 ust. 3b wyraźnie określają moment powstania przychodu należnego przy świadczeniach na eksport. Za datę powstania przychodu należnego uważa się określoną w dokumencie odprawy celnej i potwierdzoną przez organ celny datę wywozu przedmiotu eksportu za granicę Polski. Jako datę powstania przychodu należnego z powyższego tytułu nie można natomiast przyjmować innego terminu, gdyż takiej możliwości nie przewiduję obowiązujące przepisy podatkowe.
W związku z tym, zdaniem Ministerstwa Finansów, nie ma podstaw, aby organy podatkowe zakwestionowały moment powstania przychodów należnych z tytułu eksportu, jeżeli podatnicy wykażą przychód należny z tego tytułu w terminie określonym w art. 12 ust. 3b updop.
Pragnę również zauważyć, że w przypadku, gdy podatnicy z jakichkolwiek przyczyn wykażą w danym miesiącu przychód w wysokości innej niż faktycznie osiągnięty, powoduje to konieczność dokonania korekty przychodów w tym miesiącu.

Z poważaniem
p.o. Dyrektora Biura Prasowego Ministerstwa Finansów
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów
Jarosław Skowroński"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy Rzecznikowi Prasowemu Ministerstwa za udzielenie tej odpowiedzi, jednakże nie rozwiewa ona wszystkich wątpliwości; w szczególności wątpliwości dotyczących technicznych aspektów stosowania znowelizowanych przepisów (ich treść merytoryczna wątpliwości nie budzi). Zgodzić się należy, że moment powstania przychodu należnego został w sposób jednoznaczny określony w treści omawianych przepisów - będzie to data wywozu przedmiotu eksportu poza granicę Polski określona w dokumencie odprawy celnej i potwierdzona przez organ celny. Wydaje się przy tym, iż - co do istoty zagadnienia - moment powstania obowiązku podatkowego wiązać należy wyłącznie z datą wywozu towaru, natomiast potwierdzenie tej daty przez organ celny ma jedynie znaczenie dowodowe. Słuszność tej tezy zdaje się potwierdzać cytowane wyjaśnienie Ministerstwa Finansów (m.in. „nie ma podstaw, aby organy podatkowe zakwestionowały moment powstania przychodów należnych z tytułu eksportu, jeżeli podatnicy wykażą przychód należny z tego tytułu w terminie określonym w art. 12 ust. 3b updop").

Otwarte pozostaje natomiast pytanie, jak zachować winien się podatnik, który do dnia złożenia deklaracji podatkowej nie otrzymał jeszcze dokumentu zawierającego potwierdzenia przez urząd celny daty wywozu (np. SAD 1A). Wydaje się, co również w sposób pośredni wynika z treści cytowanego wyjaśnienia, iż jedynym racjonalnym sposobem postępowania w takiej sytuacji jest zarachowanie przez podatnika przychodu z tytułu eksportu pod przewidywaną datą wywozu (faktyczną datą wywozu, jeżeli jest podatnikowi znana), a następnie „podłączenie" do dokumentacji potwierdzenia wywozu, z chwilą jego otrzymania. Gdyby natomiast później okazało się, iż data wywozu potwierdzona przez urząd celny przypada na miesiąc inny, niż miesiąc w którym zarachowano przychód z tego tytułu, konieczna jest stosowna korekta przychodów. Uprawniona jest zatem konstatacja, iż w chwili zarachowania przychodu należnego z tytułu eksportu podatnik nie musi posiadać potwierdzenia daty wywozu przez organ celny.

Otwarte pozostaje również pytanie o moc wiążącą cytowanego wyjaśnienia. Czy wyjaśnienie to traktować można jak urzędową interpretację wydaną w trybie art.14 §1 pkt.2) Ordynacji podatkowej i czy wiąże ono organy podatkowe stosownie do art.14 §2 Ordynacji ? Ale te pytania staną się zapewne tematem odrębnych rozważań. Tym niemniej, niezależnie od sposobu odpowiedzi na postawione wyżej pytanie, zaprezentowane wyjaśnienie Ministerstwa Finansów użyteczne może być jako jeden z argumentów w ewentualnym sporze z organami podatkowymi.

Jerzy Andrzej Tomczak
komentarzy (0)  |  dodaj komentarz  |  ▲ do góry
Pytanie do Ministerstwa Finansów
Redakcja
Biuletynu Podatkowego TAX PAGE
Łódź, dnia 28 marca 2003 r.

Szanowny Pan
Jarosław Skowroński
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów

Dziękujemy uprzejmie za udzieloną w dniu 21 marca b.r. odpowiedź na nasze pytanie dotyczące momentu powstania przychodu należnego przy świadczeniach na eksport. Niestety, odpowiedź ta nie do końca rozwiała nasze wątpliwości oraz wątpliwości naszych Czytelników. Mianowicie, termin w jakim eksporter wchodzi w posiadanie dokumentu zawierającego potwierdzenie daty wywozu przez urząd celny (np. SAD 1A) jest, z różnych przyczyn (czas obiegu dokumentów między urzędami celnymi oraz podmiotami uczestniczącymi w ekspedycji towarów, i.in.), z reguły znacznie późniejszy, niż data wywozu przedmiotu eksportu. Ponadto dość powszechną praktyką jest organizowanie przewozów zbiorowych, w którym to procesie uczestniczy wiele różnych podmiotów. Za sprawą tego eksporter zna jedynie datę odprawy w wewnętrznym urzędzie celnym, a datę faktycznego wywozu poznaje dopiero w chwili znacznie późniejszego otrzymania dokumentu zawierającego potwierdzenie wywozu przez urząd celny. Zatem, bardzo często zdarza się tak, że do dnia złożenia deklaracji podatkowej podatnik nie tylko nie posiada dokumentu zawierającego potwierdzenie wywozu przedmiotu eksportu przez urząd celny, ale nie zna nawet faktycznej daty wywozu towaru. Owa niepewność co do daty wywozu ma szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy pierwotna odprawa w wewnętrznym urzędzie celnym odbywa się w ostatnich dniach miesiąca.

W opublikowanym na naszych łamach (http://www.taxpage.pl.) komentarzu do Waszego wyjaśnienia otrzymanego w dniu 21 marca 2003 r. sugerowaliśmy naszym Czytelnikom, by przychód z tytułu eksportu zarachowywać pod przewidywaną datą wywozu, a następnie dokonywać ewentualnej korekty przychodów, gdyby okazało się, że data wywozu jest inna niż pierwotnie przewidywana (zwłaszcza, gdy przypada w miesiącu innym niż miesiąc, w którym przychód zarachowano). Jednak, na co zwrócili nam uwagę Czytelnicy, przyjęcie takiej interpretacji oznaczałoby dla znacznej części eksporterów konieczność dokonywania ustawicznych korekt przychodu oraz deklaracji podatkowych niemal w każdym miesiącu. Oznaczałoby to zatem, że korekty są stałym obligatoryjnym elementem systemów księgowych stosowanych przez eksporterów, a nie wynikającym z przepisu art.81 oraz następnych Ordynacji podatkowej uprawnieniem tychże do skorygowania błędów. Oznaczałoby to również konieczność zasypywania urzędów skarbowych wyjaśnieniami przyczyn korekty (art.81 Op) oraz ustawicznego donoszenia o popełnieniu przestępstwa skarbowego (!) w ramach instytucji „czynnego żalu". Nie wiadomo również, co winien zrobić eksporter w sytuacji, gdy w związku z otrzymaniem dokumentu SAD 1A konieczna jest korekta, a prawo do tejże korekty uległo zawieszeniu np. z powodu toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (art.81b §1 pkt.1 Op).

Powyższe uprawnia do stwierdzenia, że ustawodawca był chyba nie do końca świadom praktycznych implikacji nowej redakcji omawianych przepisów ustaw o podatku dochodowym. Ten z pozoru drobny problem godzi w fundamentalne zasady Państwa Prawnego, takie jak pewność prawa i zaufanie do organów Państwa. Zatem omawiane kontrowersyjne przepisy winny chyba ulec stosownej nowelizacji (jako wzór może tutaj posłużyć ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, która zawiera precyzyjne uregulowania określające sposób zachowania się podatnika w zależności od tego kiedy otrzymał potwierdzenie wywozu przez urząd celny). Ponieważ jednak problem dotyka znacznej grupy podatników, stwarzając poczucie zagrożenia i niepewności nie związane z działaniem bądź zaniechaniem tychże podatników, lecz wynikające wprost z przepisów ustaw, konieczne jest jego szybkie doraźne rozwiązanie.

Dlatego uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, jak powinni zachować się eksporterzy, by nie popaść w konflikt z organami podatkowymi oraz uniknąć ustawicznych korekt deklaracji podatkowych. W szczególności prosimy o odpowiedź na następujące pytania :
1.) Czy, pomimo braku potwierdzenia daty wywozu, przychód z tytułu świadczenia na eksport zarachować należy w miesiącu, w którym dokonano pierwotnej odprawy celnej (co pośrednio sugerowaliśmy w naszym komentarzu) ?
2.) Czy w sytuacji tej należy korygować zarachowany już uprzednio przychód, jeżeli z otrzymanego następnie dokumentu potwierdzającego wywóz wynikało będzie, że wywóz ten miał miejsce dopiero w następnym miesiącu (co wynikało z Waszego poprzedniego wyjaśnienia) ?
3.) Jak organy podatkowe traktować będą ustawiczne korekty deklaracji podatkowych, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie drugie ?
4.) Jak dokonać niezbędnej korekty w sytuacji określonej w przepisie art. 81b §1 pkt.1 Ordynacji podatkowej ?
5.) Czy przychód z tytułu świadczenia na eksport zarachować należy - na wzór rozwiązań przyjętych w ustawie o podatku od towarów i usług - w dacie otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz (słyszeliśmy już o takim właśnie stanowisku jednego z urzędów skarbowych) ?

Dziękujemy !

Z wyrazami szacunku
Jerzy Andrzej Tomczak
komentarzy (0)  |  dodaj komentarz  |  ▲ do góry
Odpowiedź Ministerstwa
MINISTERSTWO FINANSÓW BIURO PRASOWE
Warszawa, 14 kwietnia 2003 r.

Jerzy Andrzej Tomczak Doradca Podatkowy
TAX PAGE

Szanowny Pan Redaktor
W związku z ponownym Pana wystąpieniem w sprawie przychodów w eksporcie informuję, że w poprzedniej odpowiedzi była zawarta odpowiedź na interesujące Pana zagadnienie.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w przypadku określenia momentu powstania przychodów należnych przy eksporcie, decydujące znaczenie ma data wywozu towarów poza granice Polski wynikająca z dokumentu SAD. Oznacza to, że podatnicy składając deklaracje za dany miesiąc nie muszą być w faktycznym posiadaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających wywóz przedmiotów eksportu poza granice Polski. Muszą mieć jednak odpowiednią wiedzę (informację) w tym zakresie.

Dla określania momentu powstania przychodów należnych przy świadczeniu na eksport wystarczy zatem sama informacja, wynikająca jednak z dokumentu SAD, o dacie wywozu przedmiotu eksportu poza granice Polski.

Z przepisów Ordynacji podatkowej wynika natomiast, że skorygowanie deklaracji następuje przez założenie korygującej deklaracji przysługuje m.in. w przypadku gdy w złożonej deklaracji wykazano zobowiązanie podatkowe w wysokości niższej od należnej. Uprawnienie to ulga jednak w zawieszeniu na czas trwania posterowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania – w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola.

Z poważaniem
p.o. Dyrektora Biura Prasowego Ministerstwa Finansów
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów
Jarosław Skowroński
komentarzy (0)  |  dodaj komentarz  |  ▲ do góry
Obowiązek podatkowy w eksporcie - wątpliwości wyjaśnione ?
Dzięki uprzejmości Rzecznika Prasowego Ministra Finansów Pana Jarosława Skowrońskiego otrzymaliśmy kolejną odpowiedź precyzującą stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii momentu powstania przychodu należnego w eksporcie. Z zestawienia obydwu odpowiedzi Ministerstwa wynika, że prawidłowy jest sposób postępowania, który zasugerowaliśmy w tekście powyżej („Obowiązek podatkowy w eksporcie zdaniem Ministerstwa Finansów"). Wydaje się, iż odpowiedź ta rozwiewa większość wątpliwości dotyczących tego, jak powinni zachowywać się eksporterzy, by nie popaść w konflikt z organami podatkowymi (oczywiście otwarte pozostaje pytanie o moc wiążąca zaprezentowanych wyjaśnień Ministerstwa, co sygnalizowaliśmy już wyżej).

Niestety żadne z tych wyjaśnień nie likwiduje swoistej kolizji przepisów art.14 ust.1d oraz art.12 ust.3b ustaw o podatku dochodowym z przepisami art.81-81b Ordynacji podatkowej. Otóż z zaprezentowanej wyżej wykładni przepisów ustaw o podatku dochodowym wynika, że podatnik w pewnych sytuacjach jest wręcz zobowiązany do dokonania korekt deklaracji, który to obowiązek może powstać niezależnie od woli, działania albo zaniechania podatnika. Jednocześnie w sytuacji, o której mowa w art.81b §1 pkt.1) Ordynacji podatkowej (postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa), złożona korekta nie wywołuje skutków prawnych (art.81b §2 Ordynacji). Zatem w tej akurat sytuacji podatnik nie może skutecznie wykonać obowiązku wynikającego wprost z przepisu ustawy o podatku dochodowym (obowiązek złożenia korekty), albowiem - stosownie do przywołanego wyżej przepisu art.81b §2 Ordynacji podatkowej - czynność złożenia korekty nie wywołuje skutków prawnych. Zatem, już tylko z tego powodu, możemy mówić o systemowej sprzeczności omawianych przepisów prawa. Dodatkowa sprzeczność polega na tym, że omawiane ustawy tę samą czynność traktują w kategoriach obowiązków (ustawy o podatku dochodowym) i jednocześnie uprawnień (Ordynacja podatkowa). Oczywiście trudno obarczać Ministra Finansów winą za ten stan rzeczy (wszak ustawy uchwala Parlament), natomiast cała sprawa może być przyczynkiem do dyskusji o jakości stanowionego prawa.

Jerzy Andrzej Tomczak
komentarzy (0)  |  dodaj komentarz  |  ▲ do góry

Redaguje zespół : Renata Romanowska, Jerzy Andrzej Tomczak
Adres redakcji : 90-539 Łódź, ul. Żwirki 17, e-mail : taxpage@doradcypodatkowi.pl

Wydawca: Centrum Doradztwa Podatkowego "ROMANOWSKA & TOMCZAK" s.c.
               90-539 Łódź, ul. Żwirki 17, e-mail : rom-tom@doradcypodatkowi.pl

ISSN 1644-1605  © Copyright by "ROMANOWSKA & TOMCZAK". Wszelkie prawa zastrzeżone.

Artykuły zamieszczone w biuletynie "TAX PAGE" zawierają wyłącznie poglądy ich autorów i nie stanowią obowiązującej wykładni prawa.

 

Login:
Hasło:
Chcę otrzymywać bezpłatnie kolejne numery biuletynu na zasadach określonych w Regulaminie
Rezygnuje
Czy wszyscy podatnicy zdążą przygotować się do JPK?